< Do's & Don'ts in Krabi Thailand
www.krabiall.com
 

Do's & Don'ts IN THAILAND

Making a good relationship
สร้างความสัมพันธ์

Do “สวัสดี” คือ คำทักทายด้วยอัธยาศัยไมตรีแสดงถึงความสุภาพและความเป็นมิตรของคนไทย
“Sawasdee” is a greeting with hospitality, showing the politeness and friendliness of Thais

Do แม้ว่าจะมีการทักทายด้วยการสัมผัสมือแต่การ “พนมมือไหว้” ถือเป็นการทักทายและแสดงความเคารพตามมารยาทที่ดีของไทย
Though there is a greeting by shaking hands, to put your palms together in a lotus bud shape or “Phomom Mue” in Thai, is a way of greeting showing respect according to Thai good courtesy.

Do เป็นการสุภาพที่จะค้อมตัวลงเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านผู้ที่นั่งอยู่ และจะต้องไม่เดินข้ามใครอย่างเด็ดขาด
It is polite to slightly bend down when you walk through the way where someone is seated, and do not walk cross anyone.

Don’t การจูบและกอดในที่สาธารณะนั้นสังคมไทยถือว่าไม่สุภาพ
Hugging and kissing in public places is considered impolite in Thai society.

Mind your manners
หมั่นตรวจด

Do คนไทยพูดจานุ่มนวล
Thais speak softly.

Do คนไทยชื่นชอบชาวต่างชาติที่แต่งกายสะอาดและสุภาพ
Thais like foreigners who are well-groomed.

Don’t ในเมืองไทยนั้นศรีษะเป็น “ของสูง” เท้าเป็น “ของต่ำ”
In Thailand, one’s head is a “high” part of body that is respected whereas one’s foot is “low” that is less respected.

Don’t คนไทยไม่ชอบการเผชิญหน้าอย่างรุนแรง อย่าตะโกนหรือพูดเสียงดัง
Thais do not like violent confrontation. Do not shout or speak loudly.

Don’t การเปลือยกายอาบน้ำในที่สาธารณะนั้นถือเป็นการไม่สุภาพอย่างยิ่ง
Naked bathing in public places is very impolite.

Remember what to do
รู้ปฏิบัติ

Do เมื่ออยู่ในวัดและศาสนสถาน กรุณาเคารพต่อสถานที่และแต่งกายให้เรียบร้อยรวมถึงขณะที่ถ่ายภาพด้วย
When you visit temples and religious sites, and take pictures there, please respect the places and dress appropriately.

Do โปรดจำไว้ว่าเป็นมารยาทที่ต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไปในบ้านเรือนของคนไทย
Please remember to take your shoes off before entering a house.

Don’t มีปูชนียสถานและปูชนียวัตถุมากมายในประเทศไทย กรุณาอย่าจับต้อง หรือเข้าไปในสถานที่เหล่านั้นโดยไม่ได้รับอนุญาต
There are many ancient objects and places in Thailand. Please do not touch them or enter the sites without permission.

Don’t พระสงฆ์เป็นบุคคลที่คนไทยให้ความเคารพอย่างสูง สตรีไม่ควรแตะเนื้อต้องตัวหรือจีวรพระ เนื่องจากผิดกฎของศาสนา
Buddhist monks are highly revered by Thais. Women must not touch them or their yellow robes since it is forbidden by religious rules.

Realise the community’s value
วิถีชุมชน

Do ก่อนจะถ่ายรูปใครสักคนควรถามเจ้าตัวดูก่อนว่ายินดีหรือไม่
Before taking pictures of anyone, you should ask for their consent.

Do ลองรับประทานอาหารไทยอร่อยๆ เมื่อมีโอกาสเป็นการช่วยเหลือธุรกิจและการเกษตรในท้องถิ่น
Try delicious Thai food whenever possible, as a way to help local business and farming.

Do ที่ผ่านมา ไทยสูญเสียมรดกทางวัฒนธรรมไปทีละเล็กทีละน้อยจากการค้าโบราณวัตถุ โปรดอย่าซื้อโบราณวัตถุ ขอให้สนับสนุนช่างฝีมือในท้องถิ่น ด้วยการซื้องานฝีมือที่ทำใหม่และมีคุณภาพดี
Support local craftsmen by means of purchasing newly-made handicrafts with good quality. Over the past, Thailand has lost cultural heritage bit by bit from trade in ancient objects. Please do not buy ancient objects.

Don’t การซื้อสัตว์ป่าหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าสายพันธุ์พื้นเมืองของไทย โปรดช่วยกันพิทักษ์สัตว์ป่า
To purchase wild animals or products made from them is to endorse the destruction of local species of Thai fauna. Please help protect wild animals.

Don’t กรุณาอย่าแจกของฝากแก่เด็กๆ โดยตรงเพราะจะเป็นการส่งเสริมให้มีการขอ แต่ควรมอบให้ผ่านองค์กรหรือผ่านผู้ใหญ่ในหมู่บ้านแต่ละแห่งไป
Please do not directly give things to children since it will encourage them into the habit of begging for things. You should present things through or organizations or seniors in each village.

Care about others
ปนใส่ใจ

Do กรุณาช่วยคนไทยรักษาความสะอาดโดยไม่ทิ้งขว้าง การช่วยเก็บเศษขยะเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้แก่เยาวชน
Please help Thailand stay clean by not littering, and set a good example for youth by helping collect rubbish.

Do ช่วยกันป้องกันไฟป่าด้วย
Help prevent forest fires.

Don’t ช่วยกันปกป้องเด็กและเยาวชนจากการทารุณกรรม และกดขี่ทางเพศ
Help prevent children and youth from child abuse and sexual exploitation.

Don’t การเสพยาเสพติดเป็นสิ่งผิดกฎหมาย อาจจะเกิดผลร้ายแรงตัวตัวคุณเองและต่อสังคมไทย
To take drugs is not only illegal, but may also have bad effects on you and Thai society as well.

Don’t การขีดเขียนลวดลายตามฝาผนังในถ้ำและที่สาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ
Graffiti is not allowed on either cave walls or public places.

Respect the Monarchy
ใคร่ควรรู้

Do ควรยืนให้ความเคารพธงชาติไทยซึ่งตามปกติจะมีในเวลา 8.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน
You should stand to show respect for the national anthem always played at 08.00 a.m. and 6.00 p.m. every day.

Do ควรแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
You should show respect for the monarchy.

Thank you : All information from Tourism Authority of Thailand