www.krabiall.com
 

หน่วยงานราชการในจังหวัดกระบี่ > ส่วนกลาง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่  
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ 
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่  
แขวงการทางกระบี่ 
โครงการชลประทานกระบี่  
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่  
ศูนย์บริการด้านพืชส่วนแยกข้าว  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเล  
ด่านศุลกากรจังหวัดกระบี่  
 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงชายฝั่งทะเลกระบี่  
ท่าอากาศยานกระบี่  
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426  
สถานีตำรวจน้ำ1 กองกำกับการ 9 กองบังคับการตำรวจน้ำ  
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดกระบี่  
ขนส่งทางน้ำที่ 5 กระบี่  
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดกระบี่  
กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่  
กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดกระบี่  
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่ 
สำนักงานทางหลวงชนบทกระบี่
 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกระบี่  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่